Medierea prieten cu Psihologicul -Participare la Congresului International de Psihologie Aplicata

Participare a grupului de Mediatori la Congresului International de Psihologie Aplicata 2013 .

Medierea merge  foarte bine cu Psihologia

MEDIEREA ESTE CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI !

STAND

315678_162910773869484_1860857300_n

 

STANDUL NOSTRU 

601698_162910923869469_937961096_n

 

Colegii nostri din grup : Iosefina Bordas-mediator ,Anda Samson-mediator si phiholog -multumim Andei pentru invitatie.

313724_162911360536092_1014961108_n

 

625447_162911703869391_1580424467_n

ATENTIE celor care doresc să urmeze cursuri de formare pentru calificarea în profesia de mediator.

IN BRASOV EXISTA DOAR UN FORMATOR AUTORIZAT !!!!!

ATENTIE UNDE DATI BANII !!

În ultima perioadă a fost semnalată o intensificare a activităţii unor Furnizori de formare neautorizaţi de Consiliul de Mediere, care pretind că au dreptul legal să desfăşoare cursuri de formare în profesia de mediator.

Urmare acestui fenomen, Consiliul de Mediere, singura autoritate competentă în domeniul medierii, organism autonom, de interes public, înfiinţat în baza Legii nr. 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată, face următoarele precizări:

Potrivit prevederilor legale în vigoare, cursurile de formare în profesia de mediator pot fi susţinute numai de către Furnizorii de formare autorizaţi de Consiliul de Mediere.
Furnizorii de formare autorizaţi de Consiliul de Mediere se regăsesc în “Lista furnizorilor de formare” (vezi anexa) postată pe site-ul instituţiei, la secţiunea “Tablouri/Liste”(http://www.cmediere.ro/tablouri-liste/lista-furnizorilor-de-formare/19/).

Ca urmare, Consiliul de Mediere atenţionează că toţi cei care urmează cursuri de formare în profesia de mediator desfăşurate de către Furnizori de formare neautorizaţi de Consiliul de Mediere, o fac pe propria răspundere.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Consiliului de Mediere:

Adresă: Piaţa Sf. Ştefan nr.7, sector 2, Bucureşti.

Telefoane: 021.330.25.60; 021.330.25.61; 021.315.25.28; 021.327.62.56

TelVerde: 0800.800.125

Fax: 021.330.25.28

E-mailsecretariat@cmediere.roconsiliul_de_mediere@yahoo.com

Websitehttp://www.cmediere.ro

Program cu publicul:

Luni – Vineri  11:00-15:00

Referinţe

images

SEMINAR MEDIEREA CU PRIMARII si COLEGIUL PREFECTURAL BRASOV

Seminarul cu tema Medierea – Arta de a rezolva conflictele de orice fel la orice nivel din data de 22 (marti )ianuarie 2013, de la ora 11.00 organizat in Sala de plen a Consiliului Judetean Brasov. Evenimentul se înscrie în contextul programului informaţional adresat reprezentanţilor administraţiei publice locale şi judeţene din judeţul Braşov pentru diseminarea informaţiei privind implementarea MEDIERII ca modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă şi încurajarea utilizării acesteia inclusiv pentru gestionarea şi soluţionarea disputelor din domeniul administraţiei publice, conform Legii 192/2006 modificată şi completată cu OUG 90/2012. Acesta se incdreaza in progrmnul de promovare a medierii in conformitate cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentul European şi a Consiliului Europei. Seminarul este organizat de Consiliul Judetean Brasov in parteneriat cu Asociatia Profesionala a Mediatorilor Uzamint la initiativa dipl.ec.Tarnovan Eugen Stefan, ec. Coman Horia, ing.top.Matei Alexandru Zoltan, prof.cons. Istvan Szabo

 

Invitati speciali : Presedintele Tribunalului Brasov doamna Judecator Alina Nicoleta Mioc,Prefectul Judetului Brasov Dl. Mohaci Mihai ,Secretar Consiliu Judetean Brasov Dna Maria Dumbraveanu –


SEMINAR MEDIEREA CU PRIMARII si COLEGIUL  PREFECTURAL BRASOV
DSCN3817

SIMPOZION -MEDIEREA -ADMINISTRATIA LOCALA SI JUDETEANA BRASOV

Evenimentul se înscrie în contextul programului informaţional adresat reprezentanţilor administraţiei publice locale şi judeţene din judeţul Braşov pentru diseminarea informaţiei privind implementarea MEDIERII ca modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă şi încurajarea utilizării acesteia inclusiv pentru gestionarea şi soluţionarea disputelor din domeniul administraţiei publice,conform Legii 192/2006 modificată şi completată cu OUG 90/2012.
Acesta se incadreaza si in programul de promovare a medierii in conformitate cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentul European şi a Consiliului Europei.

 

3816_146748795477916_986335185_n

MEDIEREA OBLIGATORIE DIN 2013 !

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 13.12.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
Art. I –  Legea nr.192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Alineatului (1) al art. 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.2 –  (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.
(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul  instanţei.
(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art.601 lit. a) – f).
2. Alineatul (2) al art.59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art.438 – 441 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

3. Alineatul (1) literele f) şi g) ale articolului 601 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„f)  în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă laprocedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.
g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul  de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat. 
4. Alineatul (2) al articolului 601 se abrogă. 
5. După art. 601  se include un articol nou, art. 602, cu următorul conţinut:
„Art. 602 – (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art.2532 pct.7 din Codul civil sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2) Acceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie  o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei.” 
6. Alineatul (1) al art. 63  se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art.438-441 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. 
Art. II –  Termenul prevăzut la art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  462 din 9 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2013.”
Art. III – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare.

PRIM MINISTRU
Victor Viorel PONTA

In atentia cetatenilor :

Conform legislatiei Romanesti :

Incepand cu data de 1 octombrie 2012 instantele de judecata pot trimite partile, pentru procese aflate in curs de desfasurare, la sedinte de informare privind medierea!
Cei care nu respecta pevederile instantei pot fi sanctionati cu amenda judiciara!

Incepand cu 9 ianuarie 2013, inainte de a depune o cerere de chemare in judecata va trebui sa treci pe la mediator pentru o sedinta de informare, altfel actiunea va fi respinsa ca prematura!

Mediator Tarnovan Eugen Stefan